Tusk, Sikorski i brednie laików, którzy nie znają zasad i kompromitują Polskę. Nie nadają się do polityki

…chodzi o deklarację rzymską, na mocy której powołano do życia Radę NATO-Rosja i akt założycielski tej rady. Zgodnie z nimi – oznajmił – „nie powinno być stałej dodatkowej obecności wojskowej sił NATO na terytorium krajów wschodnioeuropejskich“.

– Skierowaliśmy do sojuszu odpowiednie pytania – zaznaczył Ławrow. „Oczekujemy odpowiedzi opartej na poszanowaniu uzgodnionych z nami zasad“ – dodał. (…) 

Wczoraj premier Tusk i szefa polskiej dyplomacji mówili o tym, że Polsce zależałoby na tym, by na naszym terytorium stacjonowały wojska NATO. – Większa obecność NATO, także w Polsce, wydaje się w niedalekiej perspektywie niezbędna, bo Polska i Litwa graniczą z obszarem, gdzie napięcie jest większe niż kiedykolwiek w ostatnich latach – tłumaczył Tusk. Wcześniej Sikorski powiedział w Weimarze, że byłby szczęśliwy, gdyby w Polsce stacjonowały dwie brygady wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego.  https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/670543616335494

magazyn europejski

magazyn europejski • gerade eben  Obama po­wie­dział, że Ko­so­wo odłą­czy­ło się od Ser­bii w dro­dze re­fe­ren­dum, czyli zgod­nie z nor­ma­mi prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go, „po­przez współ­pra­cę z ONZ oraz są­sied­ni­mi pań­stwa­mi“. – A w przy­pad­ku Krymu nic ta­kie­go nie miało miej­sca – dodał. Tym­cza­sem re­fe­ren­dum w Ko­so­wie, o któ­rym mówił Obama, w ogóle się nie od­by­ło. http://www.pinterest.com/pin/452752568761906016/
1. April 2014. Tusk i Sikorski nie są wcale tacy ululani ułani, kiedy mówią głośno o tym, że chcą w Polsce baz NATO, dla potrzeb utrzymania władzy ukrytego żydostwa nad Polakami. Czytaj: chcą powrotu wojsk USA wycofanych z Europy, bo przecież n…  Pages: 7 Embed Reads: 17 Reads: 105 Published 1 day ago
Zur Werkzeugleiste springen